00(31) 416 383 221          info@kotk.eu     www.kotk.eu

 

Наредби на RHR понятия B.V. Онлайн магазин
I. Общи разпоредби
Тези регламенти определят общите условия, метода за предоставяне на услуги по електронен път и продажбите, провеждани чрез RHR Концепции B. V. Онлайн магазин. Магазинът се управлява от Remco Reindhoudt, който управлява бизнес с компанията RHR Concepts B.V, вписан в Регистъра на предприемачите на KVK, воден от Министерството на икономиката, на Kasteeldreef 28, 5151RS  Drunen  Холандия, NIP NL814830420B01 REGON KVK 16064495, наричан по-долу Продавачът.
Контактът с Продавача е чрез имейл адреса: milosz.rhrquality@gmail.com

Тези правила са постоянно достъпни на уебсайта www.kotk.eu по начин, който позволява нейното придобиване, възпроизвеждане и запис на съдържанието му чрез отпечатване или записване на носител по всяко време.
Продавачът информира, че използването на услуги, предоставяни по електронен път, може да бъде свързано със заплаха от страна на всеки потребител на Интернет, състояща се във възможността за въвеждане на злонамерен софтуер в ИКТ системата на клиента и получаване и промяна на неговите данни от неоторизирани лица. За да избегне риска от заплахи, споменат по-горе, Клиентът трябва да използва подходящи технически мерки, които ще намалят до минимум появата им, по-специално антивирусни програми и защитни стени.
II. определения
Термините, използвани в регламентите, означават:
Работни дни - това са дни от понеделник до петък, с изключение на официалните празници;
Клиент - физическо лице, което има пълна правоспособност, физическо лице, осъществяващо търговска дейност, юридическо лице или организационна единица, която не е юридическо лице, чиито специални разпоредби предоставят юридическа правоспособност, което поставя поръчките в онлайн магазина или използва други услуги, достъпни в Онлайн магазин;
Граждански кодекс - актът от 23 април 1964 г. (вестник на законите № 16, т. 93, изменен);
Акаунт - част от онлайн магазина, определен за даден клиент, чрез който Клиентът може да извършва конкретни действия в рамките на Онлайн магазина;
Потребител - клиент, който е потребител по смисъла на чл. 22 [1] от Гражданския кодекс;
Предприемач - клиент, който е предприемач по смисъла на чл. 43 [1] от Гражданския кодекс;
Наредби - този документ;
Стоки - продукт, представен в Интернет магазина, чието описание е достъпно за всеки от представените продукти;
Договор за продажба - договор за продажба на Стоки по смисъла на Гражданския кодекс, сключен между Продавача и Клиента;
Услуги - услуги, предоставяни от Продавача на клиенти по електронен път по смисъла на разпоредбите на Закона от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (вестник на законите № 144, точка 1204, изменен);
Закон за правата на потребителите - Законът от 30 май 2014 г. за правата на потребителите (Списание на законите от 2014 г., № 827);
Закон за предоставяне на електронни услуги - Закон от 18 юли 2002 г. за предоставяне на електронни услуги (вестник на законите № 144, точка 1204, изменен);
Поръчка - Декларация на клиента за намерение, насочена директно към сключването на Споразумението за продажба, като се конкретизира по-специално вида и броя на Стоките.
III. Правила за използване на онлайн магазина
Използването на онлайн магазина е възможно при условие, че използваната от Клиента ИКТ система отговаря на следните минимални технически изисквания:
компютър или мобилно устройство с достъп до интернет,
достъп до електронна поща,
Интернет браузър Internet Explorer версия 11 или по-нова, Firefox версия 28.0 или по-нова, Chrome версия 32 или по-нова, Opera версия 12.17 или по-нова, Safari версия 1.1. или по-нови
активиране на бисквитки и Javascript в уеб браузъра.
Използването на онлайн магазина означава всяка дейност на Клиента, която води до запознаване със съдържанието, съдържащо се в магазина.
Клиентът се задължава по-специално да:
да не предоставя или прехвърля забранено от закона съдържание, например съдържание, което популяризира насилие, клеветнически или нарушава лични права и други права на трети страни,
използвайте онлайн магазина по начин, който не пречи на неговото функциониране, по-специално чрез използването на конкретен софтуер или устройства,
да не предприема действия като изпращане или публикуване на непоискана търговска информация (спам) като част от Онлайн магазина,
използвайте онлайн магазина по начин, който не е неудобен за други клиенти и за продавача,
използвайте всяко съдържание, публикувано като част от онлайн магазина, само за лична употреба,
използвайте онлайн магазина по начин, съобразен с разпоредбите на действащия закон на територията на Република Полша, разпоредбите на регламентите, както и с общите принципи за използване на Интернет.

 

IV. Услуги
Продавачът позволява използването на безплатни Услуги чрез Онлайн Магазин, които се предоставят от Продавача 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
Услугата за водене на акаунт в Онлайн магазина е достъпна след регистрация. Регистрацията се извършва чрез попълване и приемане на регистрационния формуляр, предоставен на един от уебсайтовете на Онлайн магазин. Договорът за предоставяне на услугата за поддържане на акаунт в Онлайн магазина се сключва за неопределен срок и се прекратява, когато Клиентът изпрати заявка за изтриване на Акаунта или използва бутона „Изтриване на акаунт“.
Клиентът може да получи търговска информация от Продавача под формата на съобщения, изпратени на електронния адрес, предоставен от Клиента (услуга за бюлетин). За целта въведете валиден имейл адрес или активирайте съответното поле във формуляра за регистрация или Формуляр за поръчка. Клиентът може по всяко време да оттегли съгласие за изпращане на търговска информация. Споразумението за предоставяне на услугата за бюлетин се сключва за неопределен период и се прекратява, когато Клиентът изпрати искане за премахване на имейл адреса му от абонамента за бюлетин или отписване, като използва връзката, съдържаща се в съдържанието на съобщението, изпратено като част от услугата на бюлетина.
Клиентът има възможност да публикува индивидуални и субективни изявления в Онлайн магазина относно към Стоката или хода на сделката. Чрез добавяне на изявления Клиентът декларира, че има всички права върху това съдържание, по-специално авторски права, сродни права и права на индустриална собственост. Договорът за предоставяне на услуги, състоящ се в публикуване на прегледи на стоки в Онлайн магазина, се сключва за определен период и се прекратява при добавяне на становището.
Изявленията трябва да бъдат редактирани по прозрачен и разбираем начин и те не могат да нарушават приложимото законодателство, включително правата на трети страни - по-специално те не могат да бъдат клеветнически, да нарушават личните права или да представляват акт на нелоялна конкуренция. Публикуваните изявления се разпространяват на уебсайта на Онлайн магазина.
Публикувайки изявление, Клиентът се съгласява с безплатното използване на тази декларация и публикуването й от Продавача, както и с развитието на произведения по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права („Журнал на законите“ от 1994 г., № 24, т. 83).
Продавачът има право да организира случайни състезания и промоции, чиито условия винаги ще бъдат предоставени на уебсайтовете на магазина. Промоциите в онлайн магазина не могат да бъдат комбинирани, освен ако правилата за дадена промоция не предвиждат друго.
В случай на нарушение от страна на Клиента на разпоредбите на тези Правила, Продавачът, след предходно неуспешно призоваване за прекратяване или отстраняване на нарушения, с подходящ срок, може да прекрати договора за предоставяне на Услуги с 14-дневен срок на предизвестие.
V. Процедура за сключване на Споразумението за продажба
Информацията за Стоките, предоставени на уебсайтовете на магазина, по-специално техните описания, технически и функционални параметри, както и цени, представляват покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс.
Всички стоки, предлагани в онлайн магазина, са чисто нови, без физически и юридически дефекти и са законно пуснати на полския пазар.
Условието за извършване на Поръчка е наличието на активен имейл акаунт.
При извършване на Поръчка чрез формуляра за поръчка, наличен на уебсайта на Онлайн магазин, Поръчката се поставя от Клиента в електронен вид с Продавача и представлява предложение за сключване на Договор за продажба на Стоки, предмет на Поръчката. Офертата, подадена в електронен вид, обвързва Клиента, ако Продавачът изпрати потвърждение за приемане на Поръчката на предоставения от Клиента имейл адрес, който представлява изявлението на Продавача за приемане на офертата на Клиента, а Договорът за продажба се сключва след получаването му от Клиента.
Договорът за продажба се сключва на полски език, в съответствие с регламентите.

 

V. Процедура за сключване на Споразумението за продажба
Информацията за Стоките, предоставени на уебсайтовете на магазина, по-специално техните описания, технически и функционални параметри, както и цени, представляват покана за сключване на договор по смисъла на чл. 71 от Гражданския кодекс.
Всички стоки, предлагани в онлайн магазина, са чисто нови, без физически и юридически дефекти и са законно пуснати на полския пазар.
Условието за извършване на поръчка е наличието на активен имейл акаунт.
При извършване на Поръчка чрез формуляра за поръчка, наличен на уебсайта на Онлайн магазин, Поръчката се поставя от Клиента в електронен вид с Продавача и представлява предложение за сключване на Договор за продажба на Стоки, предмет на Поръчката. Офертата, подадена в електронна форма, обвързва Клиента, ако Продавачът изпрати потвърждение за приемане на Поръчката на предоставения от Клиента имейл адрес, който представлява изявлението на Продавача за приемане на офертата на Клиента, а Договорът за продажба се сключва след получаването му от Клиента.
Договорът за продажба се сключва на полски език, в съответствие с регламентите.
VI. захранване
Доставката на Стока не е ограничена до територията на Република Полша и се извършва до адреса, предоставен от Клиента при извършване на Поръчката.
Доставката на Стоки става чрез куриерска фирма.
Продавачът на уебсайтовете на Магазина в описанието на Стоката информира Клиента за броя на работните дни, необходими за обработка на Поръчката и нейната доставка, както и за размера на таксите за доставка на Стоката.
Датата на доставка и изпълнение на Поръчката се изчислява в работни дни в съответствие с точка VII точка 2.
Продавачът, в съответствие с волята на Клиента, предоставя разписка или фактура с ДДС, покриваща доставените Стоки.
Ако за стоките, обхванати от Поръчката, е предвиден различен период на изпълнение, най-дългият период от предоставените се прилага за цялата Поръчка.

 

VII. Цени и начини на плащане
Цените на Стоките са дадени в полски злоти и съдържат всички компоненти, включително ДДС, мита и други такси.
Клиентът може да избере следните начини на плащане:
банков превод по банковата сметка на Продавача (в този случай изпълнението на Поръчката ще започне след като Продавачът изпрати на Клиента потвърждение за приемане на Поръчката, а пратката ще се извърши веднага след получаване на средства по банковата сметка на Продавача и попълване на Поръчката);
пари при доставка, плащане на доставчика при извършване на доставката (в този случай изпълнението на Поръчката и нейната доставка ще започне след като Продавачът изпрати на Клиента потвърждение за приемането на Поръчката и попълване на Поръчката);
електронно плащане (в този случай изпълнението на Поръчката ще започне след като Продавачът изпрати на Клиента потвърждение за Поръчката и след като Продавачът получи информация от системата на агента за сетълмент за плащането, извършено от Клиента, а пратката ще бъде извършена веднага след попълване на Поръчката).
Продавачът на уебсайтовете на Магазина информира Клиента за датата, в която той е длъжен да извърши плащането за Поръчката. При липса на плащане от Клиента в срока, посочен в предходното изречение, Продавачът след предишно неуспешно искане за плащане с подходящ срок може да се откаже от Споразумението съгласно чл. 491 от Гражданския кодекс.

 

VIII. Право на отказ от споразумението
Клиентът, който е Потребител, може да се откаже от Споразумението, без да посочва причина, като представи подходяща декларация в рамките на 14 дни. За да спазите този срок, достатъчно е да изпратите изявление преди изтичането му.
Клиентът може сам да формулира декларацията или да използва образеца за отказ от Споразумението, който е приложение 1 към Правилата.
Периодът от 14 дни се брои от деня, в който са доставени Стоките или в случай на Договор за предоставяне на Услуги от датата на сключването му.
Продавачът, след получаване на декларацията за отказ от Договора от Потребителя, ще изпрати на електронния адрес на Потребителя потвърждение за получаване на изявлението за отказ от Договора.
Правото да се откаже от Споразумението от Потребителя е изключено в случай на:
предоставянето на услуги, ако Продавачът е извършил услугата изцяло с изричното съгласие на Потребителя, който е бил уведомен преди началото на услугата, че след извършване на услугата от Продавача той ще загуби правото да се откаже от Споразумението;
Споразумения, в които цената или възнаграждението зависят от колебанията на финансовия пазар, над които Продавачът няма контрол и които могат да възникнат преди крайния срок за отказ от споразумението;
Споразумение, при което обектът на услугата са несглобяеми стоки, произведени в съответствие със спецификациите на Потребителя или обслужващи, за да задоволят индивидуалните му нужди;
Договор, в който предмет на услугата са Стоки, които се развалят бързо или имат кратък срок на годност;
Договор, когато предмет на услугата е Стока, доставена в запечатан пакет, който не може да бъде върнат след отваряне поради здравни или хигиенни причини, ако опаковката е била отворена след доставката;
Споразумение, в което предмет на услугата са Продукти, които след доставката, поради естеството си, са неразривно свързани с други неща;
Споразумение, в което предмет на услугата са алкохолни напитки, цената на които е договорена при сключване на Споразумението за продажба и чиято доставка може да се извърши само след 30 дни и чиято стойност зависи от колебанията на пазара, над който Продавачът няма контрол;
Договор, в който Потребителят изрично е поискал Продавача да го посети за спешен ремонт или поддръжка; ако Продавачът предоставя допълнителни услуги, различни от поисканите от Потребителя, или предоставя Стоки, различни от резервни части, необходими за извършване на ремонта или поддръжката, Потребителят има право да се откаже от Споразумението по отношение на допълнителни услуги или Стоки;
Договор, в който предмет на услугата са звукови или визуални записи или компютърни програми, доставени в запечатан пакет, ако пакетът е бил отворен след доставката; доставяне на вестници, периодични издания или списания, с изключение на абонаментни договори;

Договор, сключен на публичен търг;
Споразумения за предоставяне на услуги за настаняване, различни от жилищни цели, превоз на стоки, наемане на автомобили, гастрономия, развлекателни услуги, развлечения, спортни или културни събития, ако в договора е посочен денят или периодът на предоставяне на услугата;
Договори за доставка на цифрово съдържание, което не се записва на осезаем носител, ако изпълнението на услугата е започнало с изричното съгласие на потребителя преди крайния срок да се откаже от договора и след като го информира от продавача за загубата на правото да се откаже от договора.
В случай на отказ от договор от разстояние, договорът се счита за нищожен. Това, което страните са предоставили, се връща непроменено, освен ако не е необходима промяна, за да се установи естеството, характеристиките и функционалността на Стоките. Връщането трябва да се извърши незабавно, не по-късно от 14 дни. Закупените Стоки трябва да бъдат върнати на адреса на Продавача.
Продавачът незабавно, но не по-късно от 14 дни от датата на получаване на изявлението на Потребителя за отказ от Договора, връща на Потребителя всички извършени от него плащания, включително разходите за доставка на Стоките. Продавачът възстановява плащането, като използва същия метод на плащане, използван от Потребителя, освен ако Потребителят не се съгласи с различен начин на връщане и този метод няма да бъде обвързващ за Потребителя на всяка цена. Продавачът може да задържи възстановяване на плащания, получени от Клиента до получаване на пратката обратно или доставка от Клиента на доказателство за изпращането му обратно, в зависимост от това кое събитие се случва първо, освен ако Продавачът не е предложил да събере артикула от Клиента.
Ако Потребителят е избрал метод за доставка на Стоките, различен от най-евтиния обикновен начин на доставка, предлаган от Продавача, Продавачът не е длъжен да възстанови допълнителните разходи, направени от Потребителя.
Клиентът поема само директните разходи за връщане на Стоките, освен ако Продавачът не се е съгласил да поеме тези разходи.

 

IX. Оплаквания за Стоки под гаранцията
Продавачът се задължава да достави Стоките без дефекти.
Продавачът носи отговорност пред клиента, който е потребител при гаранция за дефекти на принципите, изложени в чл. 556 - 576 от Гражданския кодекс. Гаранцията е изключена за клиенти, които са предприемачи.
Оплаквания, произтичащи от нарушаване на правата на клиента, гарантирани от закона или съгласно тези регламенти, RHR Концепции B.V Kasteeldreef 28, 5151RS Drunen Холандия или по електронна поща на адреса milosz.rhrquality@gmail.com
За да разгледа оплакването, Клиентът трябва да изпрати или достави оплакванията, ако е възможно, като приложи доказателство за покупка. Стоките трябва да бъдат доставени или изпратени на адреса, посочен в точка 3.
Продавачът се задължава да разгледа всяка рекламация в рамките на 14 дни.
В случай на пропуски в жалбата, Продавачът ще се обади на Клиента, за да го попълни при необходимост незабавно, но не по-късно от 7 дни от датата на получаване на обаждането от Клиента.
X. Оплаквания относно предоставянето на електронни услуги
Клиентът може да подаде жалба до Продавача във връзка с функционирането на Магазина и използването на Услугите. Жалбите могат да се подават писмено на следния адрес: RHR Концепции B.V Kasteeldreef 28 , 5151 RS Drunen Холандия или по електронна поща на адреса milosz.rhrquality@gmail.com
В жалбата Клиентът трябва да посочи своето име, адрес за кореспонденция, вид и описание на проблема.
Продавачът се задължава да разгледа всяка рекламация в рамките на 14 дни, а ако това не е възможно, да уведоми Клиента в този период, когато жалбата ще бъде разгледана. В случай на пропуски в жалбата, Продавачът ще се обади на Клиента да го попълни до необходимата степен в рамките на 7 дни от датата на получаване на обаждането от Клиента.

 

XII. Извънсъдебни методи за разрешаване на жалби и обезщетение
Клиентът, който е потребител, има, наред с други следните възможности за използване на методи за извънсъдебно оплакване и обезщетение:
има право да се обърне към постоянен приятелски съд на потребителите, който работи в Търговската инспекция с искане за уреждане на спор, произтичащ от сключения договор за продажба;
има право да поиска от провинциалния инспектор на Търговската инспекция да започне процедура по медиация във връзка с приятелското уреждане на спора между Клиента и Продавача;
може да получи безплатно съдействие за разрешаване на спора между Клиента и Продавача, също така използвайки безплатно съдействие на poviat (общински) потребителски омбудсман или социална организация, чиито законови задачи включват защита на потребителите (включително Федерацията на потребителите, Асоциацията на полските потребители). Съветите се предоставят от Федерацията на потребителите под номера на безплатната телефонна линия за информация 800 007 707 и от Асоциацията на полските потребители на имейл адреса@dlakonsumentow.pl;
подайте жалбата си чрез онлайн платформата за ODR на ЕС, достъпна на: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
XIII. Защита на личните данни
Личните данни, предоставени от Клиентите, се събират и обработват от Продавача в съответствие с приложимото законодателство и в съответствие с Политиката за поверителност, която е приложение 2 към Правилата.
XIV. Заключителни разпоредби
Всички права върху Онлайн магазина, включително собствени авторски права, права на интелектуална собственост върху неговото име, интернет домейн, уебсайт на Онлайн магазин, както и върху формуляри и лога, принадлежат на Продавача и използването им може да се осъществи само по конкретен начин и в съответствие с Регламенти.
Уреждането на възникнали спорове между Продавача и Клиента, който е Потребител, се представя пред компетентните съдилища в съответствие с разпоредбите на съответните разпоредби на Гражданския процесуален кодекс.
Разрешаването на възникнали спорове между Продавача и Клиента, който е Предприемач, подлежи на съд, който е компетентен по седалището на Продавача.
По въпроси, които не са обхванати от тези регламенти, се прилагат разпоредбите на Гражданския кодекс, разпоредбите на Закона за предоставяне на електронни услуги, Закона за правата на потребителите и други приложими разпоредби на полското законодателство.
Всеки клиент ще бъде информиран за всички промени в тези Правила чрез информацията на главната страница на Онлайн магазина, съдържаща списъка с промените и тяхната дата на влизане в сила. Клиентите, които имат акаунт, ще бъдат допълнително информирани за промените, заедно със списъка си, на посочения от тях имейл адрес. Датата на влизане в сила на измененията няма да бъде по-малка от 14 дни от деня на обявяването им. В случай, че Клиентът, който има клиентски акаунт, не приеме новото съдържание на Правилата, той е длъжен да уведоми Продавача за този факт в срок от 14 дни от датата на уведомяване за промяната в Правилата. Уведомяването на Продавача за липсата на приемане на новото съдържание на Правилата води до прекратяване на Договора.

 

 

 

 

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.